MackintoshTeaSideChair

Mackintosh Argyle Side Chair

Mackintosh designed this distinctive side chair for Catherine Cranston’s Argyle Street Tea Room

A side chair designed by Charles Mackintosh for Catherine Cranston’s Argyle Street Tea Room.

Leave a Reply